Vedtekter

Vedtekter for Álttá Sámi Giellaguovddás AS

(som vedtatt på generalforsamling den 12. juni 2012)

§ 1.
Selskapets foretaksnavn skal være Álttá Sámi Giellaguovddás AS.

§ 2.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Alta kommune

§ 3a.
Selskapets formål er å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært i Alta kommune. Synliggjøring av områdets sjøsamiske historie og lokale samiske tradisjoner skal være sentralt.

§ 3b.
Selskapet skal ha et ideelt ikke-økonomisk formål, og det skal ikke deles ut utbytte. Eventuelt overskudd skal beholdes i selskapet og anvendes til å sikre et sunt grunnlag for selskapets drift.

§ 4.
Selskapet skal finansieres i hovedsak ved hjelp av eksterne tilskudd. For å stimulere til en høy grad av formålstjenelig bruk, skal brukerbetaling minimaliseres. Selskapets aktiviteter bygges opp i takt med ikke-lånefinansierte midler, og større prosjekter igangsettes først når finansiering er ordnet.

§ 5.
Selskapets aksjekapital er på kr 100.000,-, fordelt på 100 aksjer. Aksjenes pålydende er kr 1.000,-. Álttá Sámiid Searvi skal til en hver tid eie minimum 67% av aksjene.
Den som ønsker å selge sine aksjer må straks underrette styret om dette. Det vises ellers til aksjelovens bestemmelser når det gjelder salg av aksjer.

§ 6.
Selskapet har to besluttende organer; Generalforsamlingen og Styret.

§ 7.
Generalforsamlingen er selskapets øverste organ.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling med saksliste skjer med 2 ukers skriftlig varsel til aksjonærene.
Styret foretar innkalling og fastsetter saksliste, som bl.a. skal inneholde:
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av deltakere til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Godkjenning av årsregnskap
  5. Godkjenning av årsberetning
  6. Fastsetting av godtgjøring til styrets medlemmer
  7. Valg av styre og revisor. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder for ett år om gangen.
  8. Eventuelt forslag til vedtektsendringer
  9. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Saker aksjeeiere ønsker å få behandlet på generalforsamlingen, må meldes skriftlig til styret senest 3 uker før generalforsamlingen skal holdes.

Årsberetning og årsregnskap i revidert stand skal sendes aksjonærene samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling avholdes utover dette etter aksjelovens bestemmelser.

§ 8.
Generalforsamlingen gir fullmakter til styret.
Styret skal ha fem medlemmer. Styreleder, styremedlemmer og personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og tjenestetiden er to år. Styreleder og styremedlemmer skiftes ut vekselsvis. Ved første gangs valg velges to styremedlemmer med personlige varamedlemmer for ett år, og tre styremedlemmer med personlige varamedlemmer for to år.

Styrets leder representerer selskapet utad og tegner selskapets firma.
Styret er ansvarlig for ordinær forvaltning av selskapet, og at selskapet drives i samsvar med fastsatte vedtekter og gjeldende lovgivning. Styret kan gi fullmakter til daglig leder og regnskapsfører.
Selskapet skal ha daglig leder.

§ 9.
Bestemmelse om oppløsing av selskapet må vedtas på generalforsamling av minst ¾ av de stemmeberettigede. Eventuelt overskudd etter at selskapets samlede forpliktelser er dekket, skal gå til formål som styrker samisk språk og kultur innenfor virkeområdet.