Altas samiske kulturarv

Alta Kommune ligger i hjerte av Finnmark og er rik på samisk historie. Som et eksempel på dette er de mange stedsnavnene i kommunen. Mange av disse gir ingen mening på norsk, men det gjør derimot det samiske navnet. Samiske stedsnavn er en viktig dokumentasjon på samisk bosetting i områder. De kan beskrive landskapsformer, historiske hendelser, tilknytning, religion og tro, for eksempel hellige steder og hellige fjell. Et eksempel på dette er Bossekop som på samisk heter Bossegohpi og betyr Hvalbukta. Gjennom fornorskningen ble også stedsnavn, som så mye annet i Finnmark, påvirket og endret.

Alta Samiske Språksenter har i flere år jobbet spesielt med samisk lokal historie i Alta gjennom ulike prosjekter. Vi har samlet inn samiske stedsnavn i Alta, samlet inn samiske ord og uttrykk i sjøsamiske områder, laget hefte om kofter og da også sjøsamiske kofter. Vi har den kunnskapen som trenges for å formidle Altas samiske kulturarv.

Altas samiske kulturarv er et prosjekt som Álttá Sámi Giellaguovddáš har kjørt i 2015 og 2016. Språksenteret har forelest ved 9. klassetrinn ved ungdomskolene i Alta kommune om Altas samiske kulturarv. Gjennom prosjektet har vi hatt et ønske om å skape en forståelse blant elevene om hvordan fortidens historie forklarer tiden vi nå lever i. Formålet er at elevene skal tilegne seg kunnskap om Altas samiske historie. Elevene har fått en innføring i immateriell kulturarv, som samiske sosiale skikker, håndverksmåter/kunnskapen om denne, bakgrunn og kunnskap om samiske stedsnavn, språk og tankesett. Prosjektet har også hatt en praktisk del, nemlig samiske duodji. Elevene har fått muligheten til å sy kofter og komager (til små dukker), der de da har konkretisert og videreført den immaterielle kulturarven. Joik er også en del av den samiske kulturarven, som enda lever idag, og som har vært en naturlig del av vårt arbeid i skolen.

Læreplan i Samfunnsfag har som kompetansemål i historie at elevene etter 10. årstrinn skal kunne presentere hovedtrekk ved historien og kulturen til samene fra midt på 1800-talet til i dag og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for sine rettigheter. Historiefaget skal også bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Historiebevissthet gir grunnlag for refleksjon over egne verdivalg, og med bakgrunn i dette, har Alta samiske språksenter med støtte fra Unesco kommisjonen og Finnmark fylkeskommune besøkt skolene i Alta, med prosjektet Altas samiske historie.

Språksenteret håper at prosjektet Altas samiske kulturarv kan være til hjelp med å sette fokus på samisk lokal historie i Alta. Språksenteret har også et ønske om å tilby prosjektet til elever og lærere ved andre skoler i og utenfor Alta. Prosjektet kan også tilpasses og tilrettelegges for bedrifter som ønsker en innføring i Altas samiske historie eller områdets lokale historie. Dersom dette er av interesse, ta kontakt med Álttá Sámi Giellaguovddáš.