Samiske stedsnavn

Mål:
Prosjektets mål er å sikre samisk språk- og kulturhistorisk stedsnavnkunnskap, samt øke lokalbefolkningens tilgang til og kunnskap om stedsnavn og lokalhistorie.
  • Álttá Sámi Giellaguovddáš ønsker å få en god dokumentasjon av samiske stedsnavn i de områder av Alta kommune der det ennå ikke er gjort et systematisk registreringsarbeid, samt sikre materialet for ettertiden.
  • Få en god dokumentasjon av samiske stedsnavn i områder i Loppa, Sørøysund, Kvalsund og Hasvik kommuner, samt sikre materialet for ettertiden.
  • Gjøre materialet tilgjengelig for målgruppen på hensiktsmessig måte.
Bakgrunn:
Alta kommune har på lik linje med resten av finnmark en samisk historie. Kommunen har hatt en samisk befolkning så langt tilbake som vi kan følge historien. Til tross for fornorskingsprosessen har samisk vært dagligspråk i deler av kommunen helt frem til andre verdenskrig. Fornorskingsprosessene og ettervirkningen av disse, har imidlertid ført til at de yngre generasjoner har svært begrenset kunnskap om lokal samisk historie, språk og kultur. Dette er nå i ferd med å snu.
I forbindelse med den samiske revitaliseringen vi i dag ser i kyst-Sápmi, og som også er i gang i Alta, er dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av lokale samiske stedsnavn et viktig verktøy.
Samiske stedsnavn er i likhet med samiske kulturminner, en levende del av vår samiske historie. De gir opplysninger om høsting og bruk av naturen, og kan fortelle lokalhistorie. Stedsnavnene representerer en viktig del av samisk språk, og er i mange tilfeller den eneste gjenlevende del av stedets opprinnelige språk.
Alta og omkringliggende kystkommuner er rikt på samiske stedsnavn. Noen av dem er registrert av Just Qvigstad og offentliggjort i boka De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker. Flere navn er registrert i forbindelse med Hans Ragnar Mathisens kunstkart, og over 600 nye stedsnavn er registeret i Alta kommune i forbindelse med et tidligere prosjekt i regi av språksenteret. Men fortsatt fins det et utall samiske stedsnavn som ikke er registrert, og kun finnes hos muntlige kilder.

Se de samiske stedsnavnene på Kartverks nettside: se stedsnavn
(der kan du velge stedsnavn etter språk, så velger du nordsamisk)

Samiske stedsnavn får du også enkelt tilgang til, hvis du laster ned appen: iSikte-Sápmi

Prosjektleder: Marit Anti Sara. Ta gjerne kontakt om du har informasjon som kan være prosjektets interesse.

Prosjektet er finansiert av Sametinget og Kulturrådet